નવી દિશા ..... નવો રાહ ..... નવો અભિગમ ..... સતત ..... અવિરત..... કંઈક નવું કરવાની જીજ્ઞાસા.....

ડીજીટલ

SMS થી ફ્રી માં જાણકારી મેળવવા માટે ON HIRENJANI લખી 9870807070 ઉપર sms મોકલો....Thanks for visit..... સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

Thursday, November 21, 2013

દિન વિષેશ ઓક્ટોબર

October 1
Blood Donation Day & International Day for the Elderly ( UN )
October 2
Gandhi Jayanti, International Non-violence Day, World Vegetarian Day
October 3
World Nature Day
October 4
World Animal Welfare Day
October 5
World Habitat Day; World Teacher's Day
October 6
World Wildlife Day
October 7
International Day for Natural Disaster Reduction
October 8
Indian Air force Day
October 9
World Postal Day
October10
World Mental Health Day; National Post Day, National Solidarity Day
October12
World Sight Day
October13
World Calamity Control Day ( UN ), World Disaster Reduction Day
October14
World Standards Day
October15
World White cane day ( guiding the blind )
October16
World Food Day
October17
International Poverty Eradication Day
October20
National Solidarity Day ( China attacked India on that day )
October21
Police Commemoration Day
October24
United Nations Day
October30
World Thrift day
October31
National Integration Day & National Rededication Day

No comments:

Post a Comment