નવી દિશા ..... નવો રાહ ..... નવો અભિગમ ..... સતત ..... અવિરત..... કંઈક નવું કરવાની જીજ્ઞાસા.....

ડીજીટલ

SMS થી ફ્રી માં જાણકારી મેળવવા માટે ON HIRENJANI લખી 9870807070 ઉપર sms મોકલો....Thanks for visit..... સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

Thursday, November 21, 2013

દિન વિષેશ સપ્ટેમ્બર

September 2
Coconut Day
September 5
Teacher's Day
September 7
Forgiveness Day
September 8
International Literacy Day
September14
 Hindi Day, World First Aid Day
September15
International Day of Democracy
September16
Weld Ozone Day
September21
Word Alzheimer's Day
September22
Rose Day ( Welfare of Cancer Patients )
September25
Social Justice Day
September26
Day of the Deaf
September27
World Tourism Day


No comments:

Post a Comment