નવી દિશા ..... નવો રાહ ..... નવો અભિગમ ..... સતત ..... અવિરત..... કંઈક નવું કરવાની જીજ્ઞાસા.....

ડીજીટલ

SMS થી ફ્રી માં જાણકારી મેળવવા માટે ON HIRENJANI લખી 9870807070 ઉપર sms મોકલો....Thanks for visit..... સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

Monday, May 6, 2013

CHECK YOUR CPF ACCOUNT Online

શું આપ આપની CPF કપાત ઓનલાઈન જોવા ઈચ્છો છો તો તે માટે નીચે પ્રમાણે પગલાને અનુસરો. 


STEP - 1 આપને મળેલ PRAN KIT ને ખોલી તેમાંથી એક 

બંધ કવર ખોલો તેમાં ત્રણ પાસવર્ડ નીચે મુજબ હશે. 1. 12 અંકનો પ્રાણ નંબર


 2. I PASSWORD ( Internet Password )


 3. T PASSWORD ( Teliphonik Password) પ્રથમ બે

 પાસવર્ડ પ્રાણનંબર અને આઈ પાસવર્ડ બરાબર જુઓ.


STEP - 2 અહી નીચે દર્શાવેલ વેબસાઈટ લિંક પર ક્લીક 

કરો


STEP - 3 વેબસાઈટની ડાબી બાજુના Subscribers

 પોપઅપ મેનુમાં User Id ના ખાનામાં ૧૨અંકનો પગલા 1

 માં બતાવેલ પ્રાણ નંબર અને Password ના ખાનામાંઆઈ

 પાસવર્ડ લખી નીચે સબમીટ બટન પર ક્લીક કરો.પ્રથમ વખતે ખોલશો તો નીચે I accept બટન પર ક્લીક

 કરવાનું કહેશે. ત્યારબાદ આપનો પાસવર્ડ બદલવાનું કહેશે.
તે માટે હાલનો (કરંટ) પાસવર્ડ તથા આપજે ઈચ્છતા હોય


 તે નવો પાસવર્ડ બે વાર લખી અન્ય ખાના ભરી ક્લીક કરો

 અને ફરી નવેસરથી પ્રાણનંબર અને આપના નવા પાસવર્ડથી 

લોગીન થાઓ.

STEP -4 આપના એકાઉન્ટમાં આપ બીજા Account 

Details માં જઈને Personal Details,Statements 

Of Holding ,Statements Of Tranaction જોઈ શકો

 છો તથા પ્રિંટ કરી શકોછો.

No comments:

Post a Comment