નવી દિશા ..... નવો રાહ ..... નવો અભિગમ ..... સતત ..... અવિરત..... કંઈક નવું કરવાની જીજ્ઞાસા.....

ડીજીટલ

SMS થી ફ્રી માં જાણકારી મેળવવા માટે ON HIRENJANI લખી 9870807070 ઉપર sms મોકલો....Thanks for visit..... સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

Monday, May 6, 2013

દિન વિષેશ મે


May1

May Day ( Workers' Day; International Labour Day ) ગુજરાત સ્થાપના દિન 1 મે 
May3

International Energy Day / World Press Freedom Day
May4

Anti-tobacco Day

May6

Lawyers day

May8
V-E Day & World Red Cross Day
May8
International Red Cross Day (It is celebrated to commemorate the birth anniversary of the founder of the 

Red Cross Organisation Jean Henry Dunant)
May11 
            
 National Technology Day
                            
May13
  
 National Solidarity Day

May15

 International Day of Families

May17

 World Telecommunication Day

May21 

 Anti-terrorism Day

May24

 Commonwealth Day

May29 

 Mount Everest Day

May31
 World No Tobacco Day

No comments:

Post a Comment