નવી દિશા ..... નવો રાહ ..... નવો અભિગમ ..... સતત ..... અવિરત..... કંઈક નવું કરવાની જીજ્ઞાસા.....

ડીજીટલ

SMS થી ફ્રી માં જાણકારી મેળવવા માટે ON HIRENJANI લખી 9870807070 ઉપર sms મોકલો....Thanks for visit..... સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

Sunday, July 7, 2013

KNOW MORE COMPUTER ABBREVIATIONS

KNOW MORE COMPUTER ABBREVIATIONS
AGP : Accellerated Graphics Port
ARPANET: Advanced Research Projects AgencyNetwork
BIOS : Basic Input- Output System.
CAD : Computer Aided Design.
CD : Compact Disc.
CDAC : Centre for Development of Advanced Parallel Computing.
CDMA : Code Division Multiple Access.
C-DOT : Center for Development of Telematrics.
GAIS : Gateway Internet Access Service
HTTP : Hyper Text Transfer Protocol
ROM : Read Only Memory
RAM : Random Access Memory
MODEM : Modulation : Demodulation.
PSTN : Public Switched Public Data Network.
PSPDN : Pocket Switched Public.
RABAN : Remote Area Business Message Network.
LAN : Local Area Network
WAN : Wide Area Network .
MAN : Metropolitan Area Network.
E-Mail : Electronic Mail.
LDU : Liquid Display Unit.
CPU : Central Processing Unit.
CAM : Computer Aided Manufacturing.
CATScan : Computerized Axial Tomography Scan .
COBOL : Common Business Oriented Language.
COMAL : Common Algorithmic Language.
DOS : Disk Operating System.
DTS : Desk Top System
DTP : Desk Top Publishing.
E-Commerce : Electronic Commerce.
ENIAC : Electronic Numerical Integrator And Calculator
FAX : Far Away Xerox.
FLOPS : Floating Operations Per Second.
FORTRAN : Formula Translation.
HLL : High Level Language.
HTML : Hyper Text Markup Language.
IBM : International Business Machine.
IC : Integrated Circuit
ISH : International Super Highway.
LISP : List Processing.
LLL : Low Level Language
MICR : Magnetic Ink Character Recognizer.
MIPS : Millions of Instructions Per Second.
MOPS : Millions of Operations Per Second.
MPU : Micro Processor Unit.
NICNET : National Information Center Network.
OMR : Optical Mark Reader.
PC-DOT : Personal Computer Disk Operation System.
PROM : Programmable Read Only Memory.
SNOBOL : String Oriented Symbolic Language.
UPS : Uninterpretable ­ ­ Power Supply.
VDU : Visual Display Unit.
VLSI : Very Large Scale Integrated.
WWW : World Wide Web.
WLAN : Wireless Local Area Network.
Wi-fi : Wireless Fidelity
TIFF : Tagged Image File Format
e-SATA : External Serial Advanced Technology Attachment
WiMAX : Worldwide Interoperabilit ­ ­y for Microwave Access
JPEG : Joint Photographic Experts Group
GIF : Graphics Interchange Format
ATX : Advanced Technology Extended
UATX : Ultra Advanced TechnologyExten ­ded
FATX : Flex Advanced Technology Extended
MATX : Micro Advanced Technology Extended
EEATX : Enhanced Extended Advanced Technology Extended
DDR SDRAM : Double-Data-Rat ­­e Synchronous Dynamic Random Access Memory
DDR RAM : Double-Data-Rat ­­e Random Access Memory
GUI : Graphical User Interfaces
CUI : Command User Interfaces
NAT : Network Address Translation
BIOS:Basic Input/Output System
SCSI: Small Computer Systems Interface
OCR:Optical Character Recognition
PCI:Pperipheral ­ Component Interface
PDA:Personal Digital Assistant
MIDI:Musical Instrument Digital Interface
BPS:Bites Per Second
KBPS:KiloBits Per Second
MPEG:Motion Picture Experts Group
JPEG:Joint Photographic Expert Group
LCD:Liquid Crystal Display
MAC:Media Access Control

No comments:

Post a Comment