નવી દિશા ..... નવો રાહ ..... નવો અભિગમ ..... સતત ..... અવિરત..... કંઈક નવું કરવાની જીજ્ઞાસા.....

ડીજીટલ

SMS થી ફ્રી માં જાણકારી મેળવવા માટે ON HIRENJANI લખી 9870807070 ઉપર sms મોકલો....Thanks for visit..... સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

Friday, November 30, 2012

ચૂંટણી માટેના ૧૫ ઓળખપત્રો


            વિધાનસભા ચૂંટણીનાં  બંને ચરણના મતદાન વખતે નીચેના પુરાવા સાથે રાખવા પડશે. ચૂંટણી કાર્ડની સાથે નીચે પૈકી ૧૫ પુરાવામાંથી કોઈ પણ ૧ પુરાવો માન્ય ગણાશે. ચૂંટણી કાર્ડ ઉપરાંત પંચની ફોટો કાપલી હશે તો પણ ચાલશે. 

No comments:

Post a Comment